www.srisamronglandcoop.com

 

31  มีนาคม 2557

 4,979 คน
 

สามัญ 158,978,610  บาท

สมทบ    12,582,400  บาท
 
เงินฝากออมทรัพย์   ร้อยละ2.5
เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ ร้อยละ2.5
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ4.5
 
 สมาชิกชั้น 3          ร้อยละ 10
 สมาชิกชั้น  2          ร้อยละ   9 
 สมาชิกชั้น  1          ร้อยละ 8
 สมาชิกชั้นพิเศษ        ร้อยละ 7
 
 
   สารบัญสหกรณ์
   แผนกลยุทธ์สหกรณ์
   ระเบียบและข้อบังคับ
   อัตราดอกเบี้ย
   โครงสร้างสหกรณ์
   กิจกรรมเพื่อสังคม
 
 
 
 
 
 

 

   ธุรกิจสินเชื่อ

         สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ไปเพื่อการประกอบอาชีพหรือการ  ใช้จ่ายที่จำเป็นได้ไม่เกินคนละ  2,000,000  บาท  โดยใช้หลักประกันดังนี้

                1. ใช้หลักทรัพย์จำนองเป็นหลักประกันสามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมิน

                2. ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกันร้อยละ 80  ของทุนเรือนหุ้นที่ตนเองมีอยู่

                3. ใช้บุคคลค้ำประกันจำนวน 2 คน และผู้ค้ำประกันทั้งสองคนต้องมีหลักทรัพย์จำนองไว้ต่อสหกรณ์  สามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 60,000 บาท

                4. เงินฝาก สามารถนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ได้ ร้อยละ 80 ของเงินฝากที่ตนมีอยู่


     ประเภทเงินกู้มีดังนี้

        เงินกู้ระยะสั้น  กำหนดให้ชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันกู้

        เงินกู้เพื่อการลงทุน หรือระยะปานกลาง กำหนดให้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดให้เสร็จตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน 3 ปี

        เงินกู้ฉุกเฉิน ยามสมาชิกเดือดร้อนอย่างกะทันหัน สมาชิกสามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนเรือนหุ้นที่ตนเองมีอยู่ แต่ไม่เกินรายละ 30,000.- บาท กำหนดให้ชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันกู้

      วงเงินสินค้าเป็นเงินเชื่อ สมาชิกสามารถเปิดวงเงินซื้อสินค้าเป็น
เงินเชื่อได้ร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกินรายละ 30,000.- บาท 
ต้องชำระคืนภายใน 1 เดือน

     แผนกลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อ

      1. สมาชิกที่อยู่ชั้น 4  ถ้าชำระดอกเบี้ยค้างยกมาเสร็จสิ้นจะได้เลื่อนชั้น
ไปอยู่ชั้น 3 ทันที ไม่ต้องรอถึงสิ้นปีบัญชี

      2. สมาชิกที่อยู่ชั้น 3  ถ้าชำระต้นเงินกู้ทุกสัญญาได้ถูกต้องตามที่กำหนดภายในเดือนมีนาคม 2558 จะได้เลื่อนชั้นไปอยู่ชั้น 2  เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2558

      3. สมาชิกที่อยู่ชั้น 2  ในวันสิ้นปีบัญชีไม่มีหนี้ผิดสัญญาติดต่อกัน 3 ปี และเข้าร่วมประชุมกลุ่มทุกครั้ง จะได้เลื่อนไปอยู่ชั้นพิเศษ

      4. สมาชิกที่ขอกู้เงินโดยใช้บุคคลค้ำประกันจะต้องทำประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิตตามที่สหกรณ์กำหนดปีต่อปี

      5. เปลี่ยนใบเสร็จรับเงินให้เป็นคูปองลุ้นรางวัลกับฝ่ายสินเชื่อสมาชิกที่นำเงินมาชำระดอกเบี้ยล่วงหน้า 31 มีนาคม 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 15 มีนาคม 2558  มีสิทธิ์นำใบเสร็จรับเงินส่งชิงโชคลุ้นรางวัล  จับรางวัลหลังวันสิ้นปีบัญชี  จำนวน 50รางวัล ๆ ละไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท

     6. สมาชิกที่อยู่ชั้นพิเศษกู้เงินภายในปีบัญชีตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 -
31 มีนาคม 2558  จะได้รับหุ้นเพิ่มจำนวน 500.- บาท/ปี/ราย

เงื่อนไข : 

        (1) ชำระหนี้ตามกำหนด

        (2) เข้าร่วมประชุมกลุ่มของสหกรณ์ทุกครั้ง

        (3) ทำธุรกิจกับสหกรณ์ครบวงจร

     7. สมาชิกที่มีดอกเบี้ยค้างจะไม่ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์กำหนดตามแผนกลยุทธ์

 


 

 

   กฎหมายน่ารู้
   การกู้ยืมเงิน
   การค้าประกัน
   การซื้อขาย
   การจำนอง
   การเช่าทรัพย์
   การขายฝาก
   การเชื่อซื้อ
   การละเมิด
   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   ตารางรถทัวร์
   ตารางรถไฟ
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ
 
Online:  7
Visits:  54,439
Today:  9
PageView/Month:  776