www.srisamronglandcoop.com

31  มกราคม 2557

 4,909 คน
 

สามัญ 149,793,900  บาท

สมทบ    10,674,440  บาท
 
เงินฝากออมทรัพย์   ร้อยละ2.5
เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ ร้อยละ2.5
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ4.5
 
 สมาชิกชั้น 3          ร้อยละ 10
 สมาชิกชั้น  2          ร้อยละ   9 
 สมาชิกชั้น  1          ร้อยละ 8
 สมาชิกชั้นพิเศษ        ร้อยละ 7
 
 
   สารบัญสหกรณ์
   แผนกลยุทธ์สหกรณ์
   ระเบียบและข้อบังคับ
   อัตราดอกเบี้ย
   โครงสร้างสหกรณ์
   กิจกรรมเพื่อสังคม
 
 
 
 
 
 
 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

สหกรณ์ได้สำรวจความต้องการของบรรดาสมาชิกก่อน  แล้วสหกรณ์จึงไปจัดหาสินค้าและสิ่งของตามความต้องการของสมาชิกมาจัดจำหน่ายให้แก่สมาชิก

มีการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการขาย ดังนี้

         1. ให้เจ้าหน้าที่การตลาด 6 คน สำรวจความต้องการของสมาชิก

ในช่วงฤดูกาลผลิตตั้งแต่ เมษายน - ตุลาคม

         2. กลยุทธ์ส่งเสริมการขายสินค้าเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557

เป็นต้นไป มีของแจกให้กับผู้มาใช้บริการดังนี้

        2.1 ซื้อปุ๋ยเป็นเงินสด

        (1) ซื้อตั้งแต่ 5 กระสอบ/ครั้ง แจกน้ำมันพืชหรือ

ผงซักฟอก 1 ชิ้น มูลค่า 30.- บาท จนกว่าของแจกจะหมด 

        (2) ซื้อตั้งแต่ 10 กระสอบ/ครั้ง แจกเสื้อยืด 1 ตัว มูลค่า

100.- บาท จนกว่าของแจกจะหมด

        2.2 ซื้อเคมีการเกษตรเป็นเงินสด

        (1) ซื้อครบ 500.- บาท/ครั้ง รับสิทธิ์จับรางวัลทันที

จำนวน 1 สิทธิ์/ราย  จนกว่าของแจกจะหมด


        2.3 เติมน้ำมันดีเซล-แก๊สโซฮอล์95 เป็นเงินสด

        (1) เติมครบ 600.- บาท/ครั้ง แจกน้ำผลไม้หรือนม 1 กล่อง

เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 จนกว่าของแจกจะหมด

        (2) เติมครบ 200 ลิตร/ครั้ง แจกสินค้ามูลค่า 40.- บาท 

 มี 3 ประเภทให้เลือก คือ น้ำมันพืช , ผงซักฟอก , น้ำยาล้างจาน

เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 จนกว่าของแจกจะหมด

        (3) เติมครบ 1,000.-ลิตร/ครั้ง แจกข้าวสารหนัก 15 กก. 

1 กระสอบ เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 จนกว่าของแจกจะหมด


        2.4  เติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง  สาขาเมืองบางยม

 เป็นเงินสด

        (1) เติมครบ 600.- บาท/ครั้ง แจกน้ำผลไม้หรือนม 1 กล่อง

เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 จนกว่าของแจกจะหมด

        (2) เติมครบ 1,000.- บาท/ครั้ง แจกน้ำผลไม้หรือนม 1 กล่อง 

พร้อมผ้าเย็นมูลค่า 5.- บาท 1 ผืน  เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557

จนกว่าของแจกจะหมด

        2.5 ซื้อข้าวสาร-อุปโภคฯ เป็นเงินสด

        (1) ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300.- บาท รับคูปองชิงโชค

1 ใบ เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

         (2) ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,600.- บาท รับสินค้ามูลค่า

90.- บาท เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

        (3) ซื้อข้าวสาร 5,000.- บาทขึ้นไป  จะได้รับน้ำมันพืช

1 ขวด  เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558

4. จัดหาสินค้ามาจำหน่ายเพิ่มเติม เช่น เป็นตัวแทนจำหน่าย

น้ำปลา , วัสดุทางการเกษตร และวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง


   กฎหมายน่ารู้
   การกู้ยืมเงิน
   การค้าประกัน
   การซื้อขาย
   การจำนอง
   การเช่าทรัพย์
   การขายฝาก
   การเชื่อซื้อ
   การละเมิด
   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   ตารางรถทัวร์
   ตารางรถไฟ
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ
   จังหวัดพิษณุโลก
 
 
Online:  8
Visits:  54,440
Today:  10
PageView/Month:  777