www.srisamronglandcoop.com

 

31  มีนาคม 2561

 5,556 คน
 

สามัญ 369,464,780  บาท

สมทบ   68,849,980  บาท
 
เงินฝากออมทรัพย์   ร้อยละ2.5
เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ ร้อยละ2.5
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ4.5
 
 สมาชิกชั้น 3          ร้อยละ 10
 สมาชิกชั้น  2          ร้อยละ   9 
 สมาชิกชั้น  1          ร้อยละ 8
 สมาชิกชั้นพิเศษ        ร้อยละ 7
 
 
   สารบัญสหกรณ์
   แผนกลยุทธ์สหกรณ์
   ระเบียบและข้อบังคับ
   อัตราดอกเบี้ย
   โครงสร้างสหกรณ์
   กิจกรรมเพื่อสังคม
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสหกรณ์

สมาชิกสหกรณ์มี 2  ประเภท  คือ

    1.  สมาชิกสามัญ

    2.  สมาชิกสมทบ


    1.สมาชิกสามัญ

     คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

     (1)  สัญชาติไทย

     (2)  เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

     (3)  ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง หรือมีแต่เพียงเล็กน้อยไม่พอแก่การครองชีพ

     (4)  ตั้งบ้านเรือนและดำเนินงานเกษตรกรรมอยู่ในท้องที่ดำเนินงานของสหกรณ์

     (5)  เป็นผู้ซื่อสัตย์มีชื่อเสียงดี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด

     (6)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

     (7)  ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์อื่น ซึ่งเป็นสหกรณ์ประเภทเดียวกัน

     (8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

     (9)  ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใดๆ โดยมีความผิดเว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกให้ออก

     (10)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์นี้

    การเข้าเป็นสมาชิก

     1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้ เพื่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

      2. ผู้สมัครจะต้องเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือหมู่บ้านใกล้เคียงกัน

      3. เมื่อที่ประชุมกลุ่มได้พิจารณาผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องทั้งที่ประชุมกลุ่มเห็นสมควร  และลงมติรับรองโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนผู้ที่เข้าประชุมแล้วคณะกรรมการดำเนินการจึงรับพิจารณาผู้สมัคร  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัคร ซึ่งที่ประชุมกลุ่มรับรองแล้วนั้นมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้  ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้  ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือจนครบถ้วนแล้ว จึงถือว่าได้เข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ในสังกัดกลุ่มนั้น

       2. สมาชิกสมทบ

       คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

       (1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

       (2) เป็นบุคคลธรรมดาทั้งบรรลุนิติภาวะและยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

       (3) เป็นองค์กรหรือกลุ่มบุคคลทั่วไป หรือสถาบันต่างๆทั้งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล

       (4) ตั้งบ้านเรือนหรือดำเนินกิจกรรมอยู่ในเขตแดนดำเนินงานของสหกรณ์

       (5) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม หรือมีผลการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือ ในกรณีที่เป็นองค์กร กลุ่มบุคคล หรือสถาบัน

       (6) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

        การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนด  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้วก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกสมทบได้ และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า  เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิกสมทบ

    ขั้นตอนการยื่นใบสมัครสมาชิก

        1.  เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียน  จำนวน  1  ชุด

        2.  กรอกใบสมัครด้วยตนเองทุกวันทำการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 น. - 16.30 น.

       


 

 

   กฎหมายน่ารู้
   การกู้ยืมเงิน
   การค้าประกัน
   การซื้อขาย
   การจำนอง
   การเช่าทรัพย์
   การขายฝาก
   การเชื่อซื้อ
   การละเมิด
   เว็บไซต์บริการ
   ห้องสมุดกฎหมาย
   สลากกินแบ่งรัฐบาล
   ตารางรถทัวร์
   ตารางรถไฟ
   สมุดหน้าเหลือง
   ตรวจสภาพอากาศ
 
Online:  3
Visits:  54,444
Today:  14
PageView/Month:  781