www.srisamronglandcoop.com

 

สหกรณ์นิคมศรีสำโรง  จำกัด 

ประวัติความเป็นมา 

          กรมสหกรณ์ที่ดินกระทรวงเกษตร  ได้ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินในพื้นที่ดังต่อไปนี้

                                                1. ที่ดินตั้งอยู่ที่   ต.คลองพับ  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย   ปัจจุบันคือ  อ.ศรีนคร

                                                2. ที่ดินตั้งอยู่ที่   ต.ปากน้ำ  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย

                                               3. ที่ดินตั้งอยู่ที่   ต.สามเรือน  อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย

                        วัตถุประสงค์ 

                                           เพื่อจัดให้บุคคลที่มีที่ดินทำกินน้อยหรือไม่มีที่ทำกินได้มีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินในพื้นที่ที่ได้ออกพระราชกฤษฎีกาเมื่อปี พ.ศ. 2496 

                       กรมสหกรณ์ที่ดินได้สั่งให้  นายอุดร  ศุขะทัต  และคณะ  พร้อมด้วยเครื่องจักรกลมาสำรวจแนวเขตวางผังแบ่งแปลงเฉพาะพื้นที่ในตำบลสามเรือนและ

                       ตำบลปากน้ำ  เพื่อแบ่งให้สมาชิกที่มีความต้องการที่ดินทำกิน

                        การจัดตั้งสหกรณ์นิคมศรีสำโรง  ไม่จำกัดสินใช้ 

                                        เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2498  การเตรียมพื้นที่และแบ่งแปลงได้สำเร็จไปเป็นบางส่วนแล้ว  การแบ่งแปลงแต่ละกลุ่มหรือแต่ละสมาคมมีจำนวน

                          ไม่เท่ากัน  แต่การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์  การเข้าชื่อขอจดทะเบียนจะต้องมีจำนวน  10 คน  ขึ้นไป   ฉะนั้น  ในปี พ.ศ. 2498  เป็นปีที่ได้เริ่มเปิดรับสมาชิกทำการ

                           คัดเลือกขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์นิคมศรีสำโรงไม่จำกัดสินใช้  เริ่มจากกลุ่มที่ 1,2,3  เป็นลำดับไป  ใช้เวลานานพอสมควร ปรากฏว่า พื้นที่ในตำบลสามเรือน

                          และตำบลปากน้ำ  ขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ได้  35 สมาคม  การจัดตั้งสหกรณ์นิคมเรียบร้อยแล้ว  สมาชิกทุกครอบครัวได้ทำการแผ้วถางจนปรากฏว่าเป็นพื้นที่ 3 

                         ทำการเกษตรได้สมาชิกได้ปลูกพืชไร่ในขณะนั้นมี  ถั่วแขก ถั่วเขียว  ฝ้าย  และข้าว  การปลูกพืชเหล่านี้ได้ผลพอสมควรทำรายได้ให้แก่สมาชิกไม่ดีเท่าที่ควร 

                         คุณอุดร  ศุขะทัต   ได้ชักชวนให้สมาชิกปลูกข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์  เพราะประเทศญี่ปุ่นต้องการเป็นจำนวนมาก  การปลูกพืชไร่ทุกชนิด  การตลาด  ซื้อ – ขาย 

                         กับพ่อค้าคนกลางทำให้ได้ราคาไม่ดีเท่าที่ควร  จึงทำให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขายพืชผลขึ้นในปี พ.ศ. 2508คุณอุดร  ศุขะทัต   ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกทั้ง  35

                         สมาคม  ชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจในการที่จะจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นอีกรูปหนึ่ง  เพื่อให้สมาชิกได้ทำธุรกิจรวมกันซื้อรวมกันขายแต่สหกรณ์ที่จะตั้งขึ้นนั้น สมาชิกทุกคนจะต้อง

                         รวมกันถือหุ้นๆ ละ 100.-บาท  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

                         การจัดตั้งสหกรณ์ขายพืชผลศรีสำโรง  จำกัด 

                                      ในปี พ.ศ. 2508  ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ส่ง  นายเหิร  บุญนาค   มาทำการวางแบบแผนบัญชีเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ในรูปจำกัดสินใช้  โดย

                           เรียกประชุมใหญ่สมาชิกของนิคมทั้ง  35 กลุ่ม  และได้เรียกเก็บค่าหุ้นมูลค่าของหุ้น ๆ ละ 100.-บาท    เพื่อเป็นทุนดำเนินงานและการได้เลือกตั้งคณะ

                          กรรมการขึ้นหนึ่งชุด  ซึ่งมี  นายโพธิ์  ยุบล  เป็นประธาน   นายอัมพร  กันนิยม   เป็นเลขานุการ   นายแพ   เพ็ญศรีเป็นเหรัญญิก   คณะกรรมการได้ทำ

                          หนังสือยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อจดทะเบียนสหกรณ์ขายพืชผลศรีสำโรง  จำกัด  ใน พ.ศ. 2508  นี่เอง   คณะกรรมการดำเนินการและ 

                           นายอุดร  ศุขะทัต  ซึ่งทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงได้รวบรวมข้าวโพดส่งขายต่างประเทศนั้น  ปรากฏว่า  สหกรณ์มีกำไรทุกปี  มีอยู่ปีหนึ่งสหกรณ์มีกำไรสุทธิ

                          กิโลกรัมละ  7 สตางค์  คณะกรรมการดำเนินการได้เสนอแนะที่ประชุมใหญ่ขอให้สมาชิกที่ทำธุรกิจกับสหกรณ์สะสมหุ้นกิโลกรัมละ 2 สตางค์ ที่เหลือ

                          กิโลกรัมละ 5 สตางค์ ให้สมาชิกที่เป็นเจ้าของนั้นไปด้วยเหตุนี้หุ้นของสมาชิกสหกรณ์นิคมศรีสำโรง  จำกัด  ปัจจุบันจึงปรากฏว่า  บางคนมีหุ้นเป็นเศษ 

                          สหกรณ์ขายพืชผลศรีสำโรง  จำกัด  ดำเนินการตั้งแต่  พ.ศ. 2508  ถึง  พ.ศ. 2510

                      การจัดสหกรณ์เอนกประสงค์ 

                                    ปลายปี พ.ศ. 2510 กรมสหกรณ์ที่ดินซึ่ง  หม่อมชูชาติ  กำภู  เป็นอธิบดี  มีนโยบายที่จะรวมสหกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงกันคือ  สหกรณ์นิคม

                   สวรรคโลก  จำนวน  50 สมาคม  สหกรณ์ขายพืชผลนครเดิฐ  จำกัด จำนวน  1 สมาคม  สหกรณ์นิคมพิชัย  จำนวน  40 สมาคม  สหกรณ์นิคมหนองบัว

                   จำนวน  27 สมาคมสหกรณ์นิคมศรีสำโรง  จำกัด  จำนวน  35 สมาคม  สหกรณ์หนองปลาหมอ  จำนวน  1 สมาคม  ให้ไปรวมกันที่นิคมสวรรคโลก  

                   เพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์เอนกประสงค์เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่  สามารถดำเนินธุรกิจได้หลายอย่าง  ทางกรมสหกรณ์ที่ดินได้ส่ง  นายเหิร  บุญนาค   นาย

                    อรรณพ  วีระวัฒน์   พร้อด้วยคณะ  มาทำการชำระบัญชีเพื่อนำไปรวมกันที่นิคมสวรรคโลก  โดยให้สหกรณ์นิคมสวรรคโลกเป็นสำนักงานใหญ่และ

                    ขอจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เอนกประสงค์  จำกัด  สหกรณ์ได้เรียกประชุมใหญ่และเลือกคณะกรรมการดำเนินการ  ได้  นายบุรี  เอี่ยมพานิช  เป็นประธาน 

                   จากนั้นได้แบ่งโควต้าให้สาขาต่าง ๆ เลือกกรรมการดำเนินการจำนวน  11 คน  การแบ่งโควต้ากรรมการเป็นไปตามจำนวนสมาชิกมากหรือน้อย  สหกรณ์

                   สาขาได้โอนทรัพย์สิน  หนี้สิน  ค่าหุ้น  ค่าบำรุงสหกรณ์และเงินสดไปมอบกันที่สำนักงานใหญ่เรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. 2511การจัดจ้างผู้จัดการสหกรณ์ 

                   คณะกรรมการดำเนินการได้ขอให้  นายไพศาล  ภักเกษม  หัวหน้าหน่วยนิคมหนองบัวลาออกจากราชการไปเป็นผู้จัดการสหกรณ์นิคมสวรรคโลก

                     (สหกรณ์เอนกประสงค์)  โดยให้เงินเดือนมากกว่าที่ได้รับจากทางราชการ   คุณไพศาล  ยินดีลงมาช่วยสหกรณ์เพราะต้องการให้สหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่

                    ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น

                                การดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์นิคมสวรรคโลก  มีการประชุมไม่น้อยกว่า  1 ครั้ง  ที่ประชุมได้มอบงานให้สาขาไปปฏิบัติ  ดังนี้

                                1. ทำสัญญาจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก

                                2. สำรวจพันธุ์พืชที่สมาชิกต้องการ

                                3. ซื้อ – ขาย  ผลิตผลในการเกษตรให้แก่สมาชิก

                                4. รับเงินค่าหุ้น  เงินชำระหนี้  ค่าช่วยทุน  ค่าบำรุง  ส่งสำนักงานใหญ่

                                5. รับเงินเดือนมาจ่ายให้พนักงานสหกรณ์และจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก

                                             การดำเนินงานของสาขาทุกสาขา  ปรากฏว่า  สหกรณ์มีกำไรเมื่อนำไปรวมกับสำนักงานใหญ่  สำนักงานใหญ่กลับขาดทุนติดต่อกันเป็นเวลา  15

                             ปีเศษ  สหกรณ์ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกด้วนเหตุนี้  นายอัมพร  กันนิยม   นายแพ  เพ็ญศรี  กรรมการสาขาศรีสำโรง  นายสง่า 

                             จันทร์พูล   กรรมการสาขาพิชัย   ได้ปรึกษากันที่จะทำการแยกสาขากลับไปจัดตั้งสหกรณ์ในนิคมของตัวเองตามเดิม  ทั้งสามคนได้เดินทางไปที่กรมส่ง

                             เสริมสหกรณ์เพื่อชี้แจงข้อข้องใจให้กับคุณประวัติ  วาติกวนิช  ผู้อำนวยการกองสหกรณ์นิคม  และคุณทรงยศ  นาคชำนาญ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง 

                             ปรากฏว่า  ผอ.ประวัติ  และคุณทรงยศ  ไม่เห็นด้วย  ที่จะแยกจากสำนักงานใหญ่กลับไปจัดตั้งสหกรณ์ในท้องที่ของตนเองตามเดิม  แต่ทั้งสามคนก็ไม่ละ

                             ความพยายามเมื่อมีโอกาสเข้ากรุงเทพไปในงานกิจกรรมที่สันนิบาตสหกรณ์หรือไปอบรม  เมื่อมีโอกาสพบกับท่านอธิบดีและผู้อำนวยการและทั้งสามคนก็

                             ไม่ละความพยายาม  หลาย ๆ ครั้งขึ้น  ทางกรมส่งเสริมคงจะเห็นใจทุกครั้งที่พบกับท่าน  ไม่รับปากกับบุคคลทั้งสาม  แต่ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ. 2526 

                             สำนักงานใหญ่ได้นัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุญาตให้สาขาทุกสาขาที่จะแยกจากสำนักงาน

                            ใหญ่ไปจัดตั้งสหกรณ์ในพื้นที่ของตนเองได้ตามความประสงค์  การประชุมกรรมการในวันนั้นในวาระอื่นๆ  เกี่ยวกับที่สาขาจะแยกออกจากสำนักงานใหญ่ 

                              นายอัมพร  กันนิยม  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า  สำหรับศรีสำโรงเมื่อโอนมาขึ้นกับสำนักงานใหญ่ศรีสำโรง มีเงินสดโอนมาด้วย   จึงขอให้ที่ประชุม

                              พิจารณาที่ประชุมมีมติให้คืนทรัพย์สิน  หนี้สิน  และเงินสด  ทุกประเภท  คืนให้แก่สาขาที่จะแยกกลับไปดำเนินการเองทุกสาขา

                              สหกรณ์นิคมศรีสำโรง  จำกัด  ได้โอนมาจากสหกรณ์นิคมสวรรคโลก  จำกัด  และได้จดทะเบียนเมื่อวันที่  1  เมษายน  2526  และเริ่มดำเนินการ

                              เมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  2526  โดยมี  นายอัมพร  กันนิยมเป็นประธาน  และมีฐานะในวันที่ขอจดทะเบียน  ดังนี้

                                                                                 1. จำนวนสมาชิก                          586        คน

                                                                                 2. ทุนเรือนหุ้น                      1,157,000      บาท

                                                                                  3. ทุนสำรอง                          287,052       บาท

                                                                                  4. ทุนอื่นๆ                            515,502.54   บาท

                                                                                  5. ทรัพย์สิน                        2,379,345.50  บาท

                                                                                   6. หนี้สิน                              419,790.96   บาท

                                             วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

                                             สหกรณ์นิคมศรีสำโรง  จำกัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  โดยวิธีช่วยตนเองและช่วย

                             เหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์และดำเนินกิจการร่วมกันเกี่ยวกับการจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินทำกิน  รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

                          (1)     ครอบครองและจัดสรรที่ดินให้แก่สมาชิกใช้เป็นที่อยู่อาศัย  ประกอบอาชีพเป็นของตนเองและสร้างสรรหมู่บ้าน  การคมนาคม  สิ่งสาธารณต่าง ๆ

                                    ตลอดจนปรับปรุงบำรุงที่ดินเพื่อความสะดวกและเหมาะสม

                          (2)     จัดให้สมาชิกครอบครองทำกินในที่ดินที่จัดสรรและส่งเสริมอาชีพทางเกษตรกรรมให้เป็นผลดีทั้งในด้านวิธีการ  ปริมาณ  และคุณภาพ

                          (3)     ส่งเสริมและเผยแพร่อาชีพการเกษตร  หัตถศึกษา  อุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือประกอบอาชีพอย่างอื่นในหมู่สมาชิกและครอบครัวสมาชิก  รวม

                                    ทั้งการส่งเสริมความรู้ในการผลิตทางอุตสาหกรรม  เพื่อให้สมาชิกมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

                          (4)     ติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือปิดกั้นทำนบเหมืองฝาย  จัดระบบการส่งน้ำ  ระบายน้ำและการอำนวยการใช้น้ำ  เพื่อประโยชน์แก่การเกษตร

                          (5)     จัดหาวัสดุการเกษตรและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายแก่สมาชิก

                          (6)     รวบรวมผลิตผลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูปออกขายโดยซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น

                          (7)     จัดให้มีฉางหรือโรงเรือนการเกษตร  ลานตาก  หรือครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์การตลาด  เพื่อปรับปรุงและเก็บรักษาผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์

                          (8)     จัดให้มียานพาหนะขนส่ง  เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  หรือปศุสัตว์เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรสำหรับให้บริการแก่สมาชิก

                         (9)     จัดให้มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อแปรรูปผลิตผลหรือเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด

                        (10)    ให้เงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิก  เพื่อการประกอบอาชีพหรือการใช้จ่ายที่จำเป็น

                        (11)    จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

                        (12)     รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

                        (13)     ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

                        (14)     ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

                         (15)     ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

                         (16)     ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์  โดยได้รับความเห็นชอบจากนาย

                                     ทะเบียนสหกรณ์

                         (17)     ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

                         (18)     ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

                         (19)     ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

                         (20)     ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิก  กลุ่มสตรีสหกรณ์  กลุ่มเยาวชนสหกรณ์  กลุ่มผู้ใช้น้ำ  กลุ่มรวมกันผลิต  กลุ่มรวมกันซื้อ  กลุ่มรวมกันขาย 

                                     และกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ

                           (21)     ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทั้งทางการศึกษา  พลานามัย  และทางจิตใจให้เป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์เพื่อรวมเป็นสังคมที่มีสันติสุข

                          (22)  ร่วมมือกับทางราชการ  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

                          (23)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

                          (24)  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ  หน่วยงานของต่างประเทศ  หรือบุคคลอื่นใด

                         (25)  ให้ยืม  ให้เช่า  ให้เช่าซื้อ/โอน  รับจำนอง  หรือรับจำนำ  ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก

                         (26)  การกระทำต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสหกรณ์  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น  รวมถึง  ซื้อ  ถือกรรมสิทธิ์หรือ

                                  ทรัพย์สิทธิครอบครอง  กู้  ยืม  เช่า  หรือให้เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ  โอนหรือโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ  ขายหรือจำหน่าย  จำนองหรือรับ

                                  จำนอง  จำนำหรือรับจำนำ  ด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน

                        (27)   จัดให้มีสำนักงานสาขาเพื่อขยายธุรกิจและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการขอรับบริการจากสหกรณ์

                        (28)   ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์การดำเนินงานของสหกรณ์แห่งนี้ผู้บริหารของ

                                  สหกรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานโดยมีการส่งเสริมและพัฒนารากฐานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง  เพื่อให้มี

                                  บทบาทในการพัฒนาชนบทอย่างแท้จริง  โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกนิคมสหกรณ์ศรีสำโรง  ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งผลประโยชน์

                                  ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์และการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับการจัดให้ได้มา

                                ซึ่งที่ดินทำกิจเป็นตามเป้าหมายของรัฐบาลอย่างแท้จริง  ทั้งนี้มีราชการคอยเป็นพี่เลี้ยงให้การช่วยเหลือสนับสนุน  ให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อให้สหกรณ์

                                มีอิสรภาพในการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฏหมายข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์  ตลอดจนระเบียบ  คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

 

               ทุนเรือนหุ้น (การถือหุ้นในสหกรณ์)

                         1.  กำหนดให้สมาชิกถือหุ้นเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกอย่างน้อย  20 หุ้นขึ้นไป  หุ้นละ  10.-บาท  กำหนดให้สมาชิกถือหุ้นตามส่วนแห่งเงินกู้ใน

                              อัตราร้อยละ 5 ของวงเงินกู้  ที่สมาชิกกู้จากสหกรณ์ทุกครั้ง

                      2.  กำหนดให้สมาชิกถือหุ้นตามส่วนแห่งที่ดินที่ตนครอบครองในอัตราไร่ละ  200.-บาท  นอกจากการถือหุ้น  ตาม  1 – 2  แล้ว  สมาชิกย่อมจะ

                           ขอถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมทำได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการดำเนินการ  แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้น

                           ที่ชำระแล้วทั้งหมด

                   ทุนสำรอง

                       1.  สหกรณ์มีกำไรสุทธิ  จะต้องจัดสรรเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิตามข้อบังคับของสหกรณ์

                       2.  สหกรณ์มีกำไรทุกปีและตั้งมานาน  ทำให้มีทุนสำรองสะสมมากขึ้น

                  การรับฝากเงิน

                                 เงินสหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจำสมาชิก  โดยสหกรณ์ได้กำหนดระเบียบเพื่อกำหนดเกี่ยวกับการรับฝาก  ดอกเบี้ย

                  การถอนเงิน  รับฝากเงินและอื่น ๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์  ดังนี้

                          1.  การรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์  กำหนดให้สมาชิกเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า  100.-บาท ครั้งต่อไปไม่กำหนด  สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ  3  ต่อปี

                          2.  การรับฝากเงินสัจจะออมทรัพย์  กำหนดให้สมาชิกเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า  100.-บาท  ครั้งต่อไปไม่กำหนด  สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ  3 ต่อปี

                          3.   การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ  กำหนดให้สมาชิกเปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า  1,000.-บาท  ครั้งต่อไปไม่กำหนด  เงื่อนไขการถอน  ถอนได้ไม่เกินเดือนละครั้ง  หากถอนเกินที่กำหนดไว้  สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ  1  สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยร้อยละ  5 ต่อปี

                  การให้สินเชื่อ

                        1.  มีการกำหนดวงเงินกู้สำหรับสมาชิกที่ใช้บุคคลค้ำประกันได้ไม่เกิน  60,000.-บาท    และใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้ไม่เกิน  300,000.-บาท

                        2.  มีการประชุมชี้แจงให้สมาชิกทราบในระดับกลุ่ม  ปีละ  2 ครั้ง  และประชุมประธานกลุ่มทุกกลุ่มปีละ  4 ครั้ง

                        3.  มีการใช้ประวัติการประกอบอาชีพและการชำระหนี้ต่อสหกรณ์ประกอบการพิจารณาเงินกู้

           4.  กำหนดให้พนักงานสินเชื่อติดตามการใช้เงินกู้อย่างสม่ำเสมอ

                        5.  มีคณะกรรมการพิจารณาและติดตามเงินกู้ร่วมกับพนักงาน

            6.  มีการรายงานผลให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกเดือน

                        7.  มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินกู้โดยจ่ายเงินกู้ระยะสั้น  60%  และจ่ายเงินกู้ระยะปานกลาง 40%

            8.  สหกรณ์มีแผนการติดตามเร่งรัดหนี้อย่างชัดเจน

                       9.  มีการกำหนดวงเงินกู้ของสมาชิกบนพื้นฐานรายได้จากการเกษตร เช่น  ให้กู้โดยกำหนดค่าใช้จ่ายบวกดอกเบี้ยต่อไร่  ต่อชนิดพืช  ทำให้สามารถคำนวณหารายได้ที่คาดว่าจะได้รับและสมาชิกมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

                      10.   มีการอบรมพนักงานสินเชื่ออย่างสม่ำเสมอทั้งที่จัดโดยทางราชการและสหกรณ์ดำเนินการอบรมเอง

                      11.   มีการส่งเสริมอาชีพหรือแนะนำอาชีพควบคู่กับการให้สินเชื่อโดยสหกรณ์จัดทำดังนี้

                          -          มีพนักงานรับผิดชอบในการส่งเสริมอาชีพโดยตรง

                          -          มีการกำหนดแผนงานไว้ชัดเจนในแผนงานของสหกรณ์

             การรวมกันขาย

 1.  มีแผนการดำเนินงานชัดเจน
 2. กำหนดแผนการรวบรวมผลิตผลจากสมาชิก  ประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์

            ขั้นตอนและวิธีการรวบรวม

 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและพนักงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจนี้
 2. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
 3. สหกรณ์มีอุปกรณ์การตลาดเพื่ออำนวยความสะดวก  เช่น  ฉาง  ลานตาก  รถตักข้าว  รถบรรทุกเครื่องชั่ง  เครื่องอบลดความชื้น  เป็นต้น
 4. สหกรณ์มีการชั่ง  ตวง  วัด  ที่ได้มาตรฐาน  และยุติธรรม
 5. สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (เช่น ทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ)
 6. สหกรณ์จูงใจสมาชิก  คือ  บริการรถบรรทุกผลผลิตจากแปลงสู่ลานตากของสหกรณ์สำหรับข้าวเปลือก  ได้บริการตากข้าวสดเพื่อลดความชื้นรอจำหน่ายต่อไปสหกรณ์ได้เชื่อมโยงธุรกิจสหกรณ์บางชนิดกับภาคเอกชน (บริษัทเจริญโภคภัณฑ์)  เพื่อรับเทคโนโลยีพัฒนาการผลิตและเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากสมาชิก

       การรวมกันซื้อ

 1. มีการกำหนดกรรมการและพนักงานรับผิดชอบ
 2. มีการจัดทำแผนอย่างชัดเจน
 3. มีนโยบายในการจัดหาวัสดุการเกษตรตามความต้องการของสมาชิก
 4. มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
 5. มีอุปกรณ์สนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ เช่น  รถบรรทุก
 6. สหกรณ์มีการจูงใจโดยการเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ

        การบริการและส่งเสริมอาชีพ

 1. สหกรณ์กำหนดแผนในการส่งเสริมอาชีพและบริการชัดเจน
 2. มีพนักงานรับผิดชอบโดยตรง
 3. จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพเป็นพิเศษ  เช่น  โครงการปลูกพริกส่งโรงงาน  ปลูกแตงโม  ปลูกถั่วเหลือง  ปลูกข้าวพันธุ์ดีส่งบริษัทเจริญโภคภัณฑ์  โครงการโคขุน  เป็นต้น
 4. มีการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ
 5. มีการเชื่อมโยงสร้างพันธมิตรทางการค้ากับภาคเอกชน  เช่น  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์และโรงงานผลิตซอส  เป็นต้น
 6. สหกรณ์มีกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มสตรีสหกรณ์

         การจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินทำกินเป็นกรรมสิทธิ์

 1. สมาชิกของสหกรณ์นิคมศรีสำโรง  จำกัด  ได้รับมอบที่ดินจากรัฐ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  คนละไม่เกิน  50 ไร่  เพื่อทำกินและเป็นที่อยู่อาศัยโดยวิธีผ่อนส่งค่าที่ดิน  ตามระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด
 2. การจัดสรรที่ดิน  สหกรณ์จะจัดที่ดินให้สมาชิกรายใดครอบครองทำกินหรืออยู่อาศัยให้เป็นไปตามที่ประชุมใหญ่กำหนดสหกรณ์กำหนดให้สมาชิกชำระค่าบำรุงสหกรณ์  ค่าช่วยทุนรัฐบาลและค่าบำรุงประจำปีไว้อย่างชัดเจน
 3. สหกรณ์กำหนดจะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้สมาชิก  ตามสัญญาและเงื่อนไขอย่างชัดเจน

        การสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

 1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ส่งเสริมกีฬา  จัดบริเวณบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะโดยสหกรณ์จัดให้มีกลุ่มตัวอย่าง
 2. ส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก
 3. ร่วมกับภาคเอกชนประกันราคาขายผลผลิต  เช่น  พริก  ข้าว  เป็นต้น
 4. สหกรณ์กำหนดระเบียบและวิธีดำเนินงานว่าด้วยเรื่องนี้อย่างชัดเจน

       วิธีการเข้าเป็นสมาชิก

 1. เกษตรกรที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้  เมื่อมีการประชุมกลุ่มจึงนำเสนอให้ที่ประชุมกลุ่มพิจารณารับสมาชิก
 2. ผู้สมัครจะต้องเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกและให้ที่ประชุมกลุ่มพิจารณารับเป็นสมาชิกของกลุ่ม
 3. เมื่อที่ประชุมกลุ่มรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว  จึงนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

              เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณารับเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้ว  เกษตรกรจะต้องเข้ารับการอบรมจากสหกรณ์  แล้วชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่สหกรณ์กำหนด  จึงถือว่าได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยสมบูรณ์

       ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ

 1. กู้เงินจากสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
 2. เมื่อนำผลผลิตมาให้สหกรณ์รวบรวม  สมาชิกจะได้ในราคายุติธรรม
 3. ซื้อสินค้าที่สหกรณ์จัดหามาจำหน่าย ปุ๋ย  เคมีการเกษตร  น้ำมัน  ได้ในราคาที่เป็นธรรม
 4. สหกรณ์ให้บริการขนส่งสินค้าที่สมาชิกซื้อ
 5. สิ้นปีได้รับเงินปันผลตามหุ้นที่สมาชิกถือหุ้นไว้
 6. สิ้นปีได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากการทำธุรกิจหรือนำผลผลิตมาขายให้สหกรณ์
 7. ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ

       แหล่งเงินทุนในการดำเนินงานของสหกรณ์  โดยกู้ยืมจาก

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การกษตร
 2. กรมส่งเสริมสหกรณ์
 3. รายได้นิคมสหกรณ์
 4. ทุนเรือนหุ้น
 5. เงินรับฝากจากสมาชิก

       รางวัลแห่งความสำเร็จ
              

        1.  ด้านองค์กร  สหกรณ์เคยได้รับโล่ประเภทสหกรณ์  ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคเหนือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  ปี 2542   และได้รับโล่พระราชทานเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  ปี 2547  ประเภทนิคม
        2.  ด้านบุคคลากรของสหกรณ์  นายแพ   เพ็ญศรี   อดีตประธานกรรมการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 7 เหรียญ  ดิเรกคุณาภรณ์  ในฐานะที่เสียสละผลประโยชน์ส่วนตนมาร่วมมือร่วมใจบริหารสหกรณ์จนทำให้เกษตรกรในนิคมสหกรณ์ศรีสำโรง  จำกัด  ได้เข้าร่วมกระบวนการสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อปี 2537

 
Online:  2
Visits:  54,446
Today:  16
PageView/Month:  783